Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys hakee muutosta Kailon asemakaavapäätökseen

14.03.2020

Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistyksen hallitus käsitteli Kailon tilannetta ja joutui hakemaan muutosta tehtyyn päätökseen. Yhdistyksen hallituksen päätös hakea muutosta tehtiin äänin 1-3. Muutoksenhaun perustelujen lähteet ovat  julkisesti saatavilla olevia virallisia asiakirjoja.

Rannikkoseutu julkaisi 14.3.2020 uutisen asiasta.

Miten asemakaavamuutoksen käsittely on edennyt?

Lyhyt vastaus:

Päinvastais-käänteisessä järjestyksessä.

Pidempi vastaus:

Naantalin kaupunginhallitus teki päätöksen Kailon saaren asemakaavamuutoksen käynnistämisestä kokouksessaan 18.6.2018. Muumimaailman hakemuksessa kerrotaan:

Muumimaailman toimintojen laajentamisen mahdollistaminen nykyisen vuokra-alueen ulkopuolelle osayleiskaavan osoittamilla uusilla RM-alueilla. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella Muumimaailman nykyisen vuokra-alueen ja nykyisen virkistysalueen sekä ns kaupungin saunan alueen kaavoitusta.

Osayleiskaavamuutoksen myötä Kailon saarella on osoitettu retkeily- ja matkailutarkoitukseen aiempaa laajempi kokonaisuus. Naantalin kaupungin ja Muumimaailma Oy:n välillä 2017 solmittu vuokrasopimus koskien Kailoa toteaa Muumimaailmalla olevan oikeus laajentaa toimintaansa Kailossa, edellytyksenä, että yhtiö on esittänyt suunnitelman laajennuksesta ja kaupunki hyväksyy tämän.

Oheismateriaalina, eli ei-julkisena asiakirjana oli Muumimaailman laatima alustava suunnitelma laajennusalueesta.

Päätös laajennusalueesta oli kuitenkin tehty jo yli vuotta aiemmin, 15.5.2017. Kaupunginhallitus sitoutui jo tuolloin sopimukseen, joka on rajoittanut kaikkia myöhemminkin tehtäviä päätöksiä.

Naantalin kaupunki sitoutuu kaavoituksellisin ratkaisuin vaikuttamaan siihen, että Muumimaailma Oy:lle on osoittaa tarvittaessa uusia matkailua palvelevia alueita vuokralle.

Naantalin kaupunki varaa Muumimaailma Oy:lle aluelaajennusta varten Kailon saarella Manner-Naantalin osayleiskaavassa matkailukäyttöön osoitettavat RM-alueet, joko muumitoiminnan laajentamiseksi tai muunlaisen vierailukohteen perustamiseksi. Lisäalueiden osalta Muumimaailma Oy:n on esitettävä etukäteen kaupungille suunnitelmat ja perusteet laajennusalueen tarpeesta.


Naantalin kaupunki sitoutuu myös neuvottelemaan lisäalueen vuokraamisesta Kailon pohjoispuolen yleiskaavan mukaiselta VR-alueelta, mikäli Muumimaailma Oy esittää neuvottelupyynnön aluetta koskeviin suunnitelmiin perustuen.

Valtuustolle asemakaavamuutos tuotiin 3.2.2020. Valtuuston kokouksen ajankohtana voimassa olevan hallintosäännön mukaan asemakaavoista päättää valtuusto, ei kaupunginhallitus jo vuosia aiemmin tehdyin lupauksin ja sitoumuksin. Kaupunginvaltuuston kädet olivat sidotut.
Valtuuston kokouksen joissakin puheenvuoroissa korostettiin jo tehdyn sopimuksen sitovuutta, toisissa vedottiin pienemmän hiekkarannan ja nuotiopaikan säilyttämiseksi edelleen vapaassa käytössä. 

"Naantalin kaupungin ja Muumimaailman välisessä vuokrasopimuksessa sanotaan seuraavaa: Naantalin kaupunki varaa aluelaajennusta varten Kailon saarella Manner-Naantalin osayleiskaavassa matkailukäyttöön osoitetaavat RM-alueet, joko muumitoiminnan laajentamiseksi tai muunlaisen virkistyskohteen perustamiseksi. Tämän Muumimaailma vetoaa vastineessaankin. Edes tällaiseen keskusteluun ei pitäisi olla tarvetta. Kokoomusryhmän näkemyksen mukaan kyseessä olisi sopimusrikko, jos nyt veivaisimme kaavaa johonkin toiseen suuntaan."

Kokouksen videotallenne löytyy tästä linkistä. Yllä oleva puheenvuoro on kohdasta 06:06 alkaen.

Ainakin osa valtuutetuista siis katsoi kaupunginhallituksen jo vuonna 2017, ennen asemakaavamuutoksen käynnistämispäätöstä 2018 tehdyn sopimuksen nyt rajaavan valtuuston sille kuuluvaa päätöksentekovaltuutta. Käsittelyjärjestys on hyvin erikoinen.

Sekä vuonna 2017 tehtyyn sopimukseen, että 18.6.2018 kaupunginhallituksen päätöskohtaan on kirjattu laajentumisen edellytykseksi että yhtiö on esittänyt suunnitelman laajennuksesta ja kaupunki hyväksyy tämän. Rannikkoseudun 14.3.2020 artikkelin mukaan Muumimaailma on korostanut, että sillä ei ole valmiita suunnitelmia tai päätöksiä siitä, mitä lisävuokra-alueelle toteutettaisiin. 

Sopimuksen edellyttämät suunnitelmat siis joko ovat olemassa tai eivät ole. Olipa niin tai näin, ne eivät ole saatavilla. 9.3.2020 kaupunginhallitus hylkäsi tietopyynnön koskien kaupunginhallituksen 18.6.2018 kokouksen § 250 oheismateriaalia. Perusteena asiakirjan antamatta jättämiselle oli asiakirjaan sisältyvät liikesalaisuudet, jotka kuuluvat ehdottoman salassapitovelvollisuuden piiriin. 

Osa valtuutetuista - kaupunginhallituksen jäsenet, 11 henkilöä - siis tiesivät millaisia suunnitelmia oli tai ei oltu tehty. Suurin osa valtuutetuista, joita on kaikkiaan 43, ei niistä tiennyt äänestäessään valtuuston kokouksessa 3.2.2020.
Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 panna täytäntöön valtuuston päätökset. Valtuuston kokouksesta oli kulunut vain viikko. Muutoksenhakuohje postitettiin Kailon kaavamuutoksesta muistutuksen lähettäneille 11.2.2020. Muutoksentekoaikaa oli jäljellä vielä kuukausi.

Millaista muutosta toivotaan?

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä ollessa siihen saatiin runsaasti palautetta, jossa 200111_kailo_uimaranta.pngtoivottiin pienemmän hiekkarannan ja nuotiopaikan jättämistä edelleen vapaaseen käyttöön - myös kesällä, joka on parasta uima- ja ulkoilukautta. Pieni muutos olisi toteutettavissa helposti, jättämällä noin 100 neliömetrin alue yleisesti käytettävissä olevan virkistysalueen yhteyteen. Tämä oli myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoon kirjattu pyyntö.
Ruovikkoinen pohjoisranta ei voisi tarjota pienten lasten suosimaa uimarantaa. Mikäli sen tilalle saataisiin uimapaikka (ei siis rantaa) olisi paikka varjoinen, kaislikkoinen ja melkoisen kallis rakentaa olemattomaan viihtyisyyteensä nähden. Mikäli tehty luontoselvitys otettaisiin huomioon, ei ruovikon perkaaminen uimapaikaksi olisi todennäköisesti edes mahdollista. Luontoselvitys on jäänyt muutoinkin erittäin vähälle huomioille, joskaan siitä ei ole varmuutta - suunnitelmia kun ei ole olemassa, ja ne ovat salaisia.


Haemme muutosta jolla asemakaava ja alueen suunnitelmat palautetaan uudelleen valmisteltaviksi.

Hei Muumit!

Muumit ovat mukavia kesänaapureitamme. Yhteistyö sujui alkuaikoina hienosti. Asukkaat olivat muumien perhetuttuja ja saimme lapsille kortit, joilla he pääsivät vierailemaan Muumimaailmassa.

Tove Janssonin herkät ja hauskat tarinat kertovat lempeistä hahmoista. Ehkäpä, jos Muumit saisivat päättää, he olisivat iloisia suuresta laajenemisalueesta, mutta eivät vaatisi aivan kaikkea rantaa liiketoimintakäyttöön. Muumit, muumivieraat ja muutkin voisivat hyvin jatkaa sopuisaa rinnakkaiseloa samalla rannalla - tarvittaessa siten, että Muumimaailma saa rannekkeen maksaneille ison hiekkarannan, ja viereinen pieni ranta jää kaikkien yhteiseen käyttöön.

Pienen hiekkarannan ja nuotiopaikan säilyttäminen edelleen vapaassa käytössä - niin kaikkien naantalilaisten, kuin kaupungissa vierailevien yhteisenä alueena, jonne pääsyyn ei tarvita maksullista ranneketta - olisi hienoa. Kukaan ei siinä häviäisi. Tähän tilanteeseen haluamme päästä.

191018_kailon_uimaranta.jpg

Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistyksen tehtävänä on edistää asukkaiden yhteistyötä ja viihtyvyyttä sekä vaalia kulttuuriperintöä, rakennuskantaa ja ympäristöä. Yhdistys on perustettu vuonna 2011.

 

14.03.2020Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys hakee muutosta Kailon asemakaavapäätökseen
20.11.2019Vanhankaupungin rannan valaistuksen yleissuunnittelusta kaikille avoin työpaja tiistaina 26.11.2019 klo 17:00 alkaen kaupungintalolla