Tätä sivua päivitetään uusien valmisteltavana ja päätettävänä olevien asioiden myötä

Aito avoimuus valmistelussa ja päätöksenteossa


Kaupunginvaltuuston, - hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjojen nähtävilläoloa kaupungin verkkosivustolla rajoitettiin yllättävästi kahteen vuoteen. Taustat blogikirjoituksista "Näkyvämpää avoimuutta" ja niiden jatkokirjoitukset 2 ja 3.

Kyselin päätöksestä kaupungin sivuston Kysymystorilta. Saamani vastaus luetteli tietotekniset rajoitteet sekä vetosi yksityisyyden suojaan. Vertailin Turussa ja Raisiossa sovellettaviin käytäntöihin ja selvitin Kuntaliiton lakimiesten kannan asiaan. Kaupunginhallitus myönsi budjettia tietotekniikan uusimiseen, mutta sekään ei auttanut. Runsaan viranhaltijoille kirjelmöinninkin jälkeen tilanne oli edelleen sama. Asia puhutti valtuustossa, rajaus koettiin päättäjien työtä vaikeuttavaksi, mutta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ei saatu yksilöityä. Tähän loppuivat yksittäisen varavaltuutetun vaikutusmahdollisuudet: tarvitaan kaupunginhallituksen toimia. Keskustelin asiasta muiden puolueiden edustajien kanssa. Kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu Vilhelm Junnila sai lopulta, puolentoista vuoden jälkeen, pöytäkirjojen nähtävilläolon palautettua neljään vuoteen.

Seuraava ratkaistava ongelma on oheismateriaalien katoaminen kokoustyökalusta pöytäkirjan julkistamisen jälkeen. Toistaiseksi ratkaisen asian lataamalla tiedostot talteen omalle koneelleni sekä linkittämällä niistä keskeisimmät blogikirjoituksiin. Näin, mikäli ne eivät perustellusta syystä ole salaisia. Pyrin myös kuulemaan asiantuntijoita ja niitä, joita valmistelut ja päätökset koskevat.


Asukasmielipiteen vaikuttavuus


Kaupungin asukkaat ottavat usein yhteyttä moniin, suurelta osin ympäristö- ja rakennuskysymyksiin liittyen. Kaavoitus ja tiestö puhuttavat myös. Otan itse yhteyttä sidosryhmiin - asukasyhdistykset, muut yhdistykset ja niiden aktiiviset jäsenet - kun valmisteltavana on lausunto, päätösehdostus tai muutoksenhaku.

Usein käyn ennen kokousta pyynnöstä paikan päällä keskustelemassa ja katsomassa, millaisesta ongelmasta tai ehdotuksesta on kysymys. Otan esitetyt mielipiteet ja havainnot esille kokouksissa tai mahdollisuuksien mukaan keskustelen muiden lautakunnan jäsenten kanssa jo ennen kokousta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoukset ovat sen vuoksi pitkittyneet, toisinaan merkittävästikin. Toisaalta katson päätöksenteon kehittyneen lisääntyneen asukasmielipiteen huomioimisen vuoksi. Lautakunnassa ei kuulemma olisi äänestetty mistään kysymyksestä viimeiseen 12 vuoteen, vaan on yleensä tehty päätös viranhaltijan esityksen mukaan.

Yhtenä päätöksenä mainitsen kysymyksen haja-asutusalueen sako- ja lietekaivojen tyhjennyksestä, joka esittelijän ja viranhaltijoiden mukaan tulisi hoitaa kunnallisena palveluna. Asukkaita, yrittäjiä ja yhdistyksiä kuultuani sain lisää materiaalia ja puolueettomia selvityksiä, joiden johdosta päädyin esittämään lautakunnalle vastaehdotusta: yrittäjät ja yritykset hoitavat palvelut jatkossakin. Äänestyksen jälkeen tämä kanta voitti.

Turvallinen, terveellinen, viihtyisä asuinympäristö


Asuinympäristöön merkittävistä hankkeista mainittakoon Turun Korjaustelakan toiminnan olennainen muutos, jonka myötä Naantalissa alettaisiin romuttaa jopa 250 metrisiä tankkereita. Ympäristöluvan ehdot ovat väljät, ja kuten osa lautakunnan jäsenistä totesi "ympäristölupa on lupa pilata ympäristöä". Näen ympäristöluvan kuitenkin velvoittavan toimimaan siten, että asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ei tarpeettomasti vaaranneta eikä ennestäänkin huonokuntoisen merialueen tilaa pilata vain siksi, että suojaukset ja suodattaminen olisivat liian kalliita. Asiasta on virinnyt keskustelu, jota käydään suurimmaksi osaksi erittäin asiallisesti ja faktoissa pitäytyen.

Turvallisuus ja terveys myös puhuttivat kaupunkikeskustassa tehdyn ns. Bunkkerin rakennuksen purkamistöiden myötä. Ympäristöpäällikö kertoo purkamisen sujuneen ei-toivotulla tavalla ja haitallista pölyä levisi runsaasti asukkaiden ja turistien hengitysilmaan. Tapauksen myötä rakennusten purkamiseen tullaan kiinnittämään aiempaa enemmän huomioita, jotta ongelma ei enää toistuisi. Tilanteen tarkkaavainen seuraaminen onkin tarpeen, sillä lähivuosina kaupunkikeskusta uudistuu ja vanhoja rakennuksia puretaan uudisrakennusten tieltä.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta ei käsittele yksittäisiä rakennuslupia vaan saa rakennustarkastajan jo myöntämät luvat tiedokseen. Käyn lupalistat läpi ennen kokousta. Pyrin selvittämään mahdolliset eturistiriitatilanteiden riskit. Painotan sitä, että lupia joissa aloitus sallittaisiin ennen muutoksenhakuajan päättymistä, tulee välttää.

YLE:n kuntavaalikone 2017

Lisää ympärivuotisia työpaikkoja


Naantali on kesäkaupunki, joka hiljenee talvisin melkoisesti. Väestörakenteen muutos on poistanut kaupungista lasten ja nuorten vaatteita myyvät liikkeet sekä kirjakaupan. Tarjonta seuraa kysyntää.

Olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen on osoittautunut haasteeksi. Syynä on toimisto- ja liiketilojen niukka tarjonta. Ne tulevat edelleen vähenemään kun vanha valtion virastotalo puretaan ja sama kohtalo saattaa odottaa Osuuspankin kiinteistöä, mikäli homesaneeraus ei tuota toivottua tulosta. Naantalin Yrittäjien puheenjohtajana otin kantaa toimitilatarpeeseen mm. Postin entisen kiinteistön tiimoilta. Kokoomus kannatti toimitilojen säilyttämistä, Vihreät ja osa muista vasemmistopuolueiden edustajista vastusti. Kotitoimistoon siirtyneet pienyrittäjät eivät voi palkata yrityksiinsä lisää työvoimaa.

Toimitilojen tarjonnan lisäämisessä riittää jatkossa työsarkaa. Yksi vaikutuskeinoista on asemakaavoitus ja rakennusluvat, joissa tulee suosia uusien toimitilojen rakentamista kaupunkiin. Naantalin keskustasta puretaan lähiaikoina rakennuksia, joten myös liike-ja toimistotiloja poistuu. Uusia kerrostaloja on tulossa 13. Yritystilojen tarjontaan voidaan vaikuttaa rakennuslupien ehtojen kautta. Kuparivuoren koulun tulevasta käytöstä päätettäessä tulee huolehtia toimistotilojen saatavuudesta rakennuksessa.

Matkailu ja siihen liittyvät toimialat ovat Naantalissa tärkeitä. Niiden lisäksi tulee edistää myös muiden, ympäristövastuullisesti toimivien teollisuusyritysten toimintamahdollisuuksia.